فروش

ویلایی 2طبقه مستقل

حرعاملی33 حاشیه شیشه چی
خواب: 1متر: 130 ویلایی
فروش

ویلایی 2طبقه مستقل ودومعبرو2کله

حرعاملی 33 شیشهچی 24
خواب: 1متر: 120 ویلایی