به ترتیب :

ویلایی 2طبقه مستقل

حرعاملی33 حاشیه شیشه چی
  • 1اتاق خواب
  • 130متر
  • 1اتاق خواب
  • 120متر